ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MELIOR MACHINES

Offertes: Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis tot de dag van hun bevestiging. De prijzen van offertes zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf de offertedatum of zoals vermeld op de offerte zelf.

Bestellingen: Het feit dat men goederen bestelt bij ons houdt in dat de koper deze huidige verkoopsvoorwaarden kent en ze in de volle zin volledig aanvaardt.

Leveringstermijn: De leveringstermijn wordt enkel ten aanwijzende titel aan de klant gegeven. Het vervallen van een leveringstermijn zegt het verkoopcontract niet onmiddellijk op. In dat geval zal de opzeg pas in voege treden na schriftelijke ingebrekestelling, die een laatste aanvaardbare leveringstermijn toelaat. Geen enkele laattijdige levering rechtvaardigt een afhouding op de facturen, noch schadevergoeding, noch intresten. De goederen worden gefactureerd vertrek magazijn, port en kosten zijn ten laste van de klant en reizen altijd op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling, zelfs in geval van franco verzending.

Prijs: Onze prijzen zijn B.T.W. niet inbegrepen, die is ten laste van de klant.

Klachten: De klachten moeten ons per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toekomen. Deze termijn verstreken zijnde zullen zij als nul en zonder waarde beschouwd worden. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

Waarborg: De waarborg beperkt zich tot vervanging der aangetoonde gebrekkige stukken of voorzien van een constructie- of montagefout. De werkuren en verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant.

Betaling: Al onze facturen zijn betaalbaar contant te Erpe-Mere bij ontvangst van de goederen en zonder sconto, behoudens andersluidende aanwijzingen op de factuur. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsinterest van 1% per maand aangerekend worden. Indien onze facturen onbetaald blijven 15 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, zal er ons een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 20%, met een minimum van 65 euro. Geschillen kunnen alleen beslecht worden door de bevoegde Rechtbanken over het grondgebied van de zetel van de vennootschap.

Eigendomsvoorbehoud: Wij behouden het eigendomsvoorbehoud tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur.

x

Melding#{text}

Verklaring over cookies